horizontal, exterior, architecture at KAZAKHSTAN ROAD TRIP:FILM DIARY ON LEICA C1

at KAZAKHSTAN ROAD TRIP:FILM DIARY ON LEICA C1