Charlotte Ronson, Sarah Maslin Nir at 2010 WHITNEY STUDIO PARTY

Charlotte Ronson, Sarah Maslin Nir
Charlotte RonsonSarah Maslin Nir at 2010 WHITNEY STUDIO PARTY